Partijen
Grond
Hout
Klei
Zand
Groene Reststromen
Baggerspecie
Granulaat
Leem
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kuubs

Regels voor iedereen
Kuubs is een platform. Kuubs functioneert als een marktplaats voor grond, bagger en biomassa waar kopers en verkopers hun product kunnen aanbieden.
Kuubs is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Kuubs dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers en de bevoegdheid van kopers. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Kuubs probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Kuubs is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Kuubs (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Kuubs advertentie. Kuubs heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van (de inhoud van) de website van Kuubs
Kuubs promoot de Kuubs website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Kuubs kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Kuubs of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van de) website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kuubs, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Regels voor het plaatsen van een advertentie
 • U dient de keuze en invulvelden (verplicht, vrij) zo volledig mogelijk in te vullen. 
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • U kunt de advertentie na het aflopen van de hiervoor geldende aanmeldingsperiode nogmaals aanmelden op Kuubs.
 • Uw aanmelding wordt automatisch na het aflopen van de hiervoor geldende aanmeldingsperiode op Kuubs verwijderd.
 • Na uw plaatsing mag Kuubs uw partij informatie verspreiden via de maiservice naar derden.
Eigendomsrechten
 • Producten van derden mogen niet worden verkocht of aangeboden zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Vergelijkingen en misleidende teksten.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Advertenties en producten die verboden zijn volgens de wet of de Kuubs beleidsregels zijn niet toegestaan.
 • Kuubs webapplicatie en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch. ©2008 Kuubs BV
Verboden of verdachte producten
Kuubs is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Kuubs is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van producten via Kuubs is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van Kuubs bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde producten wettelijk is toegestaan.